Logo Website

Ophioglossaceae-họ Lưỡi rắn

Âm địa quyết

Âm địa quyết

09/02/2018
Dương xỉ nhỏ cao 15-20cm, tới 40cm. Thân rễ ngắn mọc đứng. Lá có cuống dày, nạc, dài 4-9cm, phần không sinh sản dài 5-27cm, rộng 8-15cm, có dạng...