Logo Website

PHÂN LẬP CAROTENOID TỪ DẦU QUẢ GẤC (Momordica cochinchinensis Spreng.)

10/05/2021

PHÂN LẬP CAROTENOID TỪ DẦU QUẢ GẤC (Momordica cochinchinensis Spreng.)

MAI H. C. và cộng sự

Journal of Food Engineering, 2016, 172: 2-8.

Mục đích của nghiên cứu này là tối ưu hóa quy trình phân lập và tinh chế carotenoid từ dầu quả dầu gấc (Momordica cochinchinensis Spreng.). Carotenoid đã được phân lập và tinh chế bằng cách xà phòng hoá sử dụng glycol propylen. Quy trình tối ưu hóa gồm có 2 bước. Bước đầu tiên, đánh giá lần lượt tác động của từng thông số lên quy trình. Kết quả cho thấy sử dụng Tween 80 (từ 0,01 đến 0,05 mL/g dầu) có thể làm tăng thu hồi carotenoid. Kết hợp 0.4 mL/g dầu kali hydroxyd và 0.8 mL/g dầu propylen glycol cho kết quả thu hồi carotenoid đạt tối đa. Ba thông số (tốc độ khuấy, nhiệt độ và thời gian phản ứng) được thiết kế theo phương án cấu trúc có tâm. Các điều kiện tối ưu đã được ước tính bằng mô hình đáp ứng bề mặt đa thức bậc hai như sau: tốc độ khuấy 1094 vòng/phút, nhiệt độ 460C và thời gian phản ứng 228 phút, hiệu suất thu được ước tính khoảng 93%.

Nguồn tin: Đặng Tuấn Anh (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác