Logo Website

TÁC DỤNG BẢO VỆ CHỐNG LẠI TỔN THƯƠNG CƠ TIM THÔNG QUA SỰ GIẢM CĂNG THẲNG CỦA MẠNG LƯỚI NỘI CHẤT TRÊN CHUỘT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG APOE-/- GÂY BỞI STREPTOZOTOCIN

25/06/2021

TÁC DỤNG BẢO VỆ CHỐNG LẠI TỔN THƯƠNG CƠ TIM THÔNG QUA SỰ GIẢM CĂNG THẲNG CỦA MẠNG LƯỚI NỘI CHẤT TRÊN CHUỘT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG APOE-/- GÂY BỞI STREPTOZOTOCIN

Tian J và cộng sự

Oxid Med Cell Longev. (2018): 2370617. doi: 10.1155/2018/2370617

Đái tháo đường gây bởi chế độ ăn giàu chất béo trên chuột ApoE-/- kết hợp với sử dụng  streptozotocin (STZ) trong 5 ngày. Sau đó, chuột được uống cao chiết lá bạch quả (GBE liều 200 hoặc 400 mg/kg) hàng ngày trong 12 tuân liên tục. Nhóm chuột đái tháo đường không được điều trị GBE được uống nước muối sinh lý (nhóm chứng bệnh lý); và chuột C57BL/6J được sử dụng làm nhóm chứng sinh lý. Mức độ biểu hiện mARN collagen І và ІІІ được định lượng bằng phản ứng chuỗi thời gian thực (real time PCR). Mức độ biểu hiện mRNA TNF-α, IL-1β và NF-κB được xác định để đánh giá mức độ viêm trong cơ tim. Những dấu hiệu căng thẳng của mạng lưới nội chất liên quan đến con đường chết tế bào theo chương trình, bao gồm  enzym p-JNK (phosphorylated c-Jun N-terminal kinase), protein CHOP (C/EBP homologous protein), caspase-12, và dạng phân cắt của caspase-3, sử dụng kỹ thuật Western blooting. Tổn tương cơ tim của chuột đái tháo đường ApoE-/- được kết hợp với việc tăng sự chết tế bào tim theo chương trình (tăng mức độ biểu hiện của p-JNK, CHOP, caspase-12, và dạng phân cắt caspase-3); xơ kẽ mô (tăng mức độ biểu hiện collagen І và ІІІ), và sự viêm (tăng mức độ biểu hiện mARN  TNF-α, IL-1β và NF-κB). GBE (liều 200 và 400 mg/kg) làm giảm đáng kể sự chết tế bào cơ tim theo chương trình, sự lắng đọng collagen và sự viêm ở chuột đái tháo đường thông qua sự ức chế các con đường p-JNK, CHOP và caspase-12. Điều trị GBE cũng có tác dụng điều hòa mức độ biểu hiện các cytokin tiền viêm (IL-6, IL-1β và TNF-α) trong huyết thanh, nồng độ glucose huyết, và các lipid. Những kết quả thu được đã chứng minh GBE có thể có lợi trong điều trị tổn thương cơ tim do đái tháo đường.

Nguồn tin: Phạm Thị Nguyệt Hằng (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác