Logo Website

PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ỨC CHẾ TYROSINASE CỦA CÁC POLYPHENOL CÓ TRONG LÁ HỒNG (Diospyros kaki)

24/06/2021

PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ỨC CHẾ TYROSINASE  CỦA CÁC POLYPHENOL  CÓ TRONG  LÁ HỒNG (Diospyros kaki)

You-Lin Xue và cộng sự

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59,6011-6017

Các polyphenol chính được phân lập từ lá của sáu giống hồng chọn lọc. Bảy hợp chất thu được bằng phương pháp HPLC pha đảo và cấu trúc của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ NMR. Các hợp chất này là hyperosid, isoquercitrin, trifolin, astragalin, chrysontemin, quercetin-3-O- (2’’-O-galloyl-β-D glucopyranoside) (QOG), và kaempferol-3-O- (2’’-O-galloyl-β -D glucopyranosid) (KOG). Hoạt tính ức chế tyrosinase của chúng đã được thử nghiệm trên mô hình oxy hóa L-DOPA đã chỉ ra rằng chỉ có chrysontemin có hoạt tính ức chế. nghiên cứu  sự khác nhau về tác dụng ức chế tyrosinase của các aglycon là cyanidin, quercetin và kaempferol cũng đã được thử nghiệm. Kết quả là đã xác định được nhóm chức có ảnh hưởng ức chế tyrosinase nhiều nhất là các nhóm 3’,4’-dihydroxy của nhóm catechol. Hơn nữa, tác dụng ức chế tyrosinase của chrysontemin lần đầu tiên được phân lập từ lá hồng được củng cố them bởi mô phỏng chrysontem docking lên enzyme tyrosinase nấm.

Nguồn tin: Phan Thị Trang (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác