Logo Website

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI BA CHẤT CURCUMINOID TRONG LOÀI curcuma longa L. BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO KẾT HỢP VỚI ĐẦU DÒ ĐIỆN HÓA

31/05/2021

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI BA CHẤT CURCUMINOID TRONG LOÀI curcuma longa L. BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO KẾT HỢP VỚI ĐẦU DÒ ĐIỆN HÓA

Yuling Long và cộng sự

J Pharm Anal. 2014 Oct;4(5):325-330

Một phương pháp mới để phân tích ba thành phần hoạt tính là curcumin, demethoxycurcumin và bisdemethoxycurcumin trong củ nghê được phát triển bằng phương pháp HPLC kết hợp với đầu dò điện hóa. Ba chất curcuminoid được tách riêng trên cột C18 và đầu dò phát hiện có độ nhạy cao. Sử dụng pha động chứa acetonitrile và 10 mM Na2HPO4 -H3PO4 (pH 5,0) (50:50, v/v), Độ tuyến tính cao nằm trong khoảng 0,208 - 41,6, 0,197 - 39,4 và 0,277 - 114 μM lần lượt với curcumin, demethoxycurcumin và bisdemethoxycurcumin. Giới hạn phát hiện đã đạt tới 10-8 M, thấp hơn so với phát hiện bởi UV. Độ lệch tương đối (RSD) dao động từ từ 1,06% đến 1,88% đối với độ chính xác trong ngày và từ 4,30% đến 5,79% đối với độ chính xác khác ngày. Phương pháp đưa ra đã được áp dụng trong mẫu thực vật và thu hồi từ 86,3% đến 111%.

Nguồn tin: Mai Văn Kiên (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác