Logo Website

ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN MẶN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ CỦA CÂY GẤC (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.)

28/10/2020

ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN MẶN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ CỦA CÂY GẤC (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.)

Thitiwan Jumpa, Wattana Pattanagul and Patcharin Songsri

KHON KAEN AGR. J. 45 SUPPL. 1 : (2017). 255-260

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định ảnh hưởng của hạn mặn đến một số đặc điểm sinh lý của cây gấc. Cây con gấc được trồng trong khoảng 2 tháng trước khi tưới NaCl với lượng 0, 50, 100, 150 và 200 mM. Kết quả theo dõi sau 2 tháng chỉ ra rằng: hạn mặn không có ảnh hưởng đến tổng hàm lượng đường và hoạt động của enzym superoxid dismutase (SOD). Mặt khác, 200 mM NaCl làm tăng họat động của emzym guaiacol peroxidase (GPX) và enzym catalase (CAT) nhưng lại giảm hàm lượng diệp lục hơn so với các nhóm khác. Khi tăng nồng độ NaCl kết quả làm tăng mức độ rò rỉ điện giải, đặc biệt ở mức độ 200 mM. Từ đó có thể kết luận rằng gấc có thể trồng trong đất có nồng độ NaCl không quá 150 mM để duy trì hàm lượng diệp lục, độ rò rỉ điện giải và hoạt động của các enzym chống oxy hóa.

Nguồn tin: Lê Xuân Thảo (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác