Logo Website

CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP HPLC ĐỂ XÁC ĐỊNH CURCUMIN, DEMETHOXYCURCUMIN VÀ BISDEMETHOXYCURCUMIN

30/05/2021

CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP HPLC ĐỂ XÁC ĐỊNH CURCUMIN, DEMETHOXYCURCUMIN VÀ BISDEMETHOXYCURCUMIN

Jayaprakasha GK và cộng sự

J Agric Food Chem. 2002 Jun 19;50(13):3668-72

Loại curcumin có sẵn trên thị trường có chứa chất màu cam-vàng tươi của nghệ, curcuminoid bao gồm hỗn hợp ba chất curcumin, demethoxycurcumin và bisdemethoxycurcumin. Chúng được phân lập bằng sắc ký cột và được xác định bằng các nghiên cứu quang phổ. Độ tinh khiết của curcuminoid được phân tích bằng phương pháp HPLC. Sự tách trên HPLC được thực hiện trên cột C18 sử dụng ba dung môi methanol, 2% acid acetic, và acetonitrile, với sự phát hiện ở 425 nm. Bốn giống nghệ khác nhau có trên thị trường cụ thể là Salem, Erode, Balasore và các mẫu ở địa phương đã được phân tích để xác định tỷ lệ phần trăm của ba chất curcuminoid này. Tỷ lệ phần trăm curcumin, demethoxycurcumin và bisdemethoxycurcumin theo ước tính suy ra từ đường chuẩn của chúng được tìm thấy là 1,06 ± 0,061 đến 5,65 ± 0,040, 0,83 ±0,047 đến 3,36 ± 0,040 và 0,42 ± 0,036 đến 2,16 ± 0,06 theo bốn mẫu khác nhau. Tổng lượng curcuminoid là 2,34 ± 0,177 đến 9,18 ± 0,232%.

Nguồn tin: Mai Văn Kiên (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác