Logo Website

Chi Macropodanthus L.O.Williams 1938

19/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. & Garay 1988

Tên đồng nghĩaMacropodanthus tridentatus Seidenf. 1988; Pteroceras alatum (Holttum) Holttum 1960; Sarcochilus alatus Holttum 1953.

Tên Việt Nam: Đai cước (Lý Thọ).

Mô tả: Phong lan lá 5-6 chiếc. Chùm hoa 4-5 chiếc buông rũ, dài 20-25 cm. Hoa 20-25 chiếc, kích thước cm 2-5, thơm nở vào mùa Xuân tới mùa Thu.

Phân bố: Loài lan mới tìm thấy ở Lâm Đồng và Phú Quốc.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam