Logo Website

Lọng giày Bulbophyllum frostii

17/03/2022
Lọng giày có tên khoa học Bulbophyllum frostii Summerh. Phân bố ở Tây Nguyên

Bulbophyllum frostii Summerh., Bull. Misc. Inform. Kew 1928(2): 76 (1928).

Lọng giàyBulbophyllum frostii Summerh. (video Jody Cutajar)

Tên khoa học:

Bulbophyllum frostii Summerh.

Tên Việt Nam:

Lan lọng giầy, Lan lọng hài.

Kích thước:

Hoa 2.0cm.

Phân bố: 

Tìm thấy ở Trung Quốc, Việt Nam (Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng).

Mùa ra hoa:

Mùa Xuân