Logo Website

CURCUMIN NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ RUỘT KẾT BẰNG CÁCH ỨC CHẾ ĐƯỜNG WNT/β – CATENIN QUA MIR-130A

06/06/2021

CURCUMIN NGĂN CHẶN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ RUỘT KẾT BẰNG CÁCH ỨC CHẾ ĐƯỜNG WNT/β – CATENIN QUA MIR-130A

Dou H. và cộng sự

Front Pharmacol. 2017 Nov 24;8:877. doi: 10.3389/fphar.2017.00877. Collection 2017.

Cite: Dou H, Shen R, Tao J, Huang L, Shi H, Chen H, Wang Y, Wang T. Curcumin Suppresses the Colon Cancer Proliferation by Inhibiting Wnt/β-Catenin Pathways via miR-130a. Front Pharmacol. 2017 Nov 24;8:877.

Curcumin có tác dụng chống khối u trong một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư đại trực tràng (CRC), nhưng các cơ chế chi tiết vẫn còn chưa rõ ràng. Ở đây chúng tôi đã nghiên cứu cơ chế tác động chống lại khối u của curcumin trong tế bào ung thư ruột kết. Các tế bào SW480 đã được tiêm vào chuột để tạo ra mô hình khối u phế nang, sau đó đánh giá tỷ lệ sống sót với việc điều trị curcumin. Các mức biểu hiện của β-catenin, Axin và TCF4 được đo trong tế bào SW480 khi không  hoặc có curcumin. Hơn nữa, miRNAs liên quan đến việc xử lý curcumin cũng được phát hiện trong ống nghiệm. Curcumin có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư đại tràng trong mô hình chuột. Hoạt tính chống u bướu của curcumin đã được thực hiện bằng cách ức chế tăng sinh tế bào hơn là thúc đẩy apoptosis tế bào. Nghiên cứu sâu hơn cho rằng curcumin ức chế sự tăng sinh tế bào bằng cách ức chế con đường Wnt/β-catenin. MiR-130a được điều trị xuống thấp bởi điều trị curcumin, và biểu hiện quá mức miR-130a có thể hủy bỏ hoạt động chống khối u của curcumin. Nghiên cứu của chúng tôi khẳng định curcumin có thể ức chế ung thư đại tràng bằng cách ức chế con đường Wnt/β-catenin qua miR-130a. MiR-130a có thể phục vụ như là một mục tiêu mới của curcumin để điều trị CRC.

Nguồn tin: T.T. Nghĩa (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác