Logo Website

Hài helen đột biến

05/11/2021
Hài helen đột biến có tên khoa học: Paphiopedilum helenae f. aureum O.Gruss & Roeth. Kích thước hoa 3.0 cm

Paphiopedilum helenae f. aureum O.Gruss & Roeth, , Orchidee (Hamburg) 50(1): 3 (1999).

Hài helen đột biến

Tên khoa học:

Paphiopedilum helenae f. aureum O.Gruss & Roeth 

Tên Việt Nam:

Hài vàng đột biến, hài lùn đột biến, Hài helen đột biến

Kích thước:

Hoa 3.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Cao Bằng, Bắc Kạn.