Logo Website

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 8 THÀNH PHẦN TRONG THÂN RỄ (JIANGHUANG) VÀ RỄ CỦ (YUJIN) CỦA LOÀI Curcuma longa SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT CHẤT LỎNG SỬ DỤNG ÁP SUẤT (PLE) VÀ SẮC KÝ KHÍ - KHỐI PHỔ GC-MS

25/05/2021

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG 8 THÀNH PHẦN TRONG THÂN RỄ (JIANGHUANG) VÀ RỄ CỦ (YUJIN) CỦA LOÀI Curcuma longa SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT CHẤT LỎNG SỬ DỤNG ÁP SUẤT (PLE) VÀ SẮC KÝ KHÍ - KHỐI PHỔ GC-MS

N.Y. Qin và cộng sự

J Pharm Biomed Anal. 2007 Jan 17;43(2):486-92

Curcuma longa (Zingiberaceae) là một loài cây bản địa thuộc vùng Nam Á và được phân bố rộng khắp các vùng khí hậu nhiệt đới trên thế giới. Jianghuang và Yujin là thân rễ và rễ củ của loài C. longa, chúng thường được sử dụng làm hai loại thuốc của Trung Quốc. Trong bài báo này, phương pháp tách chiết chất lỏng có áp suất cao (PLE) và sắc ký khí - khối phổ (GC-MS) được xây dựng để xác định hàm lượng/ ước lượng 8 chất đặc trưng bao gồm: caryophyllen, ar-curcumen, zingiberen, -bisabolen, -sesquiphellandrenendren, ar- turmerone, -turmeron và -ururon trong Jianghuang và Yujin. Sử dụng cột mao quản HP-5MS (30 m × 0,25 mm) phủ lớp màng 0,25 µm 5% phenyl methyl siloxan để phân tách và phương pháp lựa chọn những ion đặc trưng (SIM) để định lượng. Phân tích phân cấp dựa trên đặc điểm của 8 đỉnh được xác định trong GC-MS cho thấy có 10 mẫu được chia thành hai nhóm chính là Jianghuang và Yujin. Bốn thành phần như ar-curcumen, ar-turmeron, -ururoneon và -ururoneon được coi là những chất đánh dấu để kiểm soát chất lượng thân rễ (Jianghuang) và rễ củ (Yujin), là hai loại thuốc cổ truyền Trung Quốc, từ Curcuma longa.

Nguồn tin: Đỗ Thị Thùy Linh (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác