Logo Website

HẠT NANO HÌNH THOI CHỈNH SỬA HOẠT TÍNH CURCUMIN: CÁC NGHIÊN CỨU VỀ KHUYNH HƯỚNG UNG THƯ VÀ TẾ BÀO BÌNH THƯỜNG VÀ TRONG NGHIÊN CỨU OVO VỀ MÔ PHÔI GÀ

05/06/2021

HẠT NANO HÌNH THOI CHỈNH SỬA HOẠT TÍNH CURCUMIN: CÁC NGHIÊN CỨU VỀ KHUYNH HƯỚNG UNG THƯ VÀ TẾ BÀO BÌNH THƯỜNG VÀ TRONG NGHIÊN CỨU OVO VỀ MÔ PHÔI GÀ

Barbara Strojny và cộng sự

Published: October 13, 2016;

CitationStrojny B, Grodzik M, Sawosz E, Winnicka A, Kurantowicz N, Jaworski S, et al. (2016) Diamond Nanoparticles Modify Curcumin Activity: In Vitro Studies on Cancer and Normal Cells and In Ovo Studies on Chicken Embryo Model. PLoS ONE 11(10): e0164637

Curcumin đã được nghiên cứu rộng rãi cho các hoạt động sinh học đa dạng, bao gồm các đặc tính chống ung thư. Vấn đề chính với curcumin là khả dụng sinh học kém của nó, có thể được cải thiện bằng cách bổ sung các chất chống, như các hạt nano hình thoi (DN). Chúng là các hợp chất cacbon, là tương thích sinh học và dễ dàng thực hiện bởi các tế bào. DN không độc và có tính chống tạo mạch với các ứng dụng tiềm năng trong điều trị ung thư. Bề mặt lớn của chúng khiến cho các hợp chất hứa hẹn trong hệ thống phân phối thuốc cho các chất hoạt tính sinh học, như DN tạo ra các phức hợp sinh học trong một quá trình tự tổ chức đơn giản và nhanh chóng. Chúng tôi đã điều tra sự độc tính của các phức hợp sinh học đối với tế bào ung thư gan và các nguyên bào sợi thông thường, cho thấy sự liên hợp curcumin với DN cải thiện đáng kể hoạt tính của nó. Thí nghiệm được thực hiện trong mô phôi gà đã chứng minh rằng: Curcumin, DN hay các phức hợp sinh học đều không ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi, mặc dù DN có thể hình thành các lớp trầm tích trong các mô. Kết quả sơ bộ đã khẳng định khả năng ứng dụng của DN như là chất mang curcumin hiệu quả, giúp cải thiện khả năng hoạt động của nó đối với tế bào ung thư trong ống nghiệm, nhưng không độc đối với cơ thể, làm cho phức hợp sinh học trở thành một chất chống ung thư hứa hẹn

Nguồn tin: T.T. Nghĩa (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác