Logo Website

HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA NGHỆ (Curcuma longa)

24/05/2021

HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA NGHỆ (Curcuma longa)

R. Selvam và cộng sự.

J Ethnopharmacol. 1995 Jul 7;47(2):59-67

Các protein chống oxy hóa trong nghệ (TAP) đã được phân lập từ dịch chiết nước của nghệ. Bản chất của chất chống oxy hóa được tìm thấy là một protein ổn định với nhiệt. Hoạt tính chống oxy hóa này bị bất hoạt bởi trypsin. Chất chống oxy hóa đạt hấp phụ cực đại tại bước sóng 280nm. Sau khi qua sắc ký lọc gel, các protein này tăng lên 2 lần trên hoạt tính chống oxy hóa và có 2 vân giao thoa trong SDS-PAGE với phân tử lượng là 24 000 Da. Hoạt tính chống oxy hóa của các protein TAP phụ thuộc vào nồng độ trên chất hoạt hóa gây ra sự peroxy hóa lipid. Một ức chế 50% hoạt dộng của quá trình peroxy hóa lipid tại mức nồng độ protein 50µg/ml. Bơm Ca2+-ATP của mô não chuột được bảo vệ đến gần 50% so với hoạt tính ban đầu từ việc ức chế quá trình peroxy hóa lipid bởi protein này. Quá trình bảo vệ hoạt động của Ca2+-ATPase được tìm ra là có liên quan đến việc ngăn chặn sự mất đi của các nhóm –SH.

Nguồn tin: Đỗ Thị Thùy Linh (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác