Logo Website

Lan lọng giày

14/09/2021
Lọng giày có tên khoa học: Bulbophyllum polliculosum Seidenf. Kích thước hoa: 5 mm.

Bulbophyllum polliculosum Seidenf., Bot. Tidsskr. 68(1): 60 (1973).

Lan lọng giày

Tên khoa học: 

Bulbophyllum polliculosum Seidenf.

Tên Việt Nam:

Lọng giày.

Kích thước hoa:

5 mm.

Phân bố:

Myanmar, Thái Lan, Việt Nam.