Logo Website

lan lọng quạt venus

29/08/2021
Lan lọng quạt venus có tên Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Koenig) Aver.

Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Koenig) Aver., Updated Checkl. Orchids Vietnam 73 (2003) (2003).

Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Koenig) Aver. Video Priwa Sridom

Tên khoa học:

Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Koenig) Aver.

Kính thước hoa

2,5 cm

Phân bố: 

Việt Nam