Logo Website

PLATYCOSID O, MỘT SAPONIN TRITERPENOID MỚI TỪ RỄ CÂY CÁT CÁNH (PLATYCODON GRANDIFLORUM)

24/02/2018
Một saponin triterpenoid thứ cấp, có cấu trúc khác thường, mới là platycosid O (1) cùng với 4 saponin đã biết: platycosid M-3 (2), platycosid J (3), platycosid F (4) và platycosid B (5) được phân lập từ dịch chiết EtOH 75% của rễ cây cát cánh.

Một saponin triterpenoid thứ cấp, có cấu trúc khác thường, mới là platycosid O (1)  cùng với 4 saponin đã biết: platycosid M-3 (2), platycosid J (3), platycosid F (4) và platycosid B (5) được phân lập từ dịch chiết EtOH 75% của rễ cây cát cánh. Cấu trúc của hợp chất (1) được xác định dựa vào phân tích các phổ cơ bản và các bằng chứng hóa học có tên gọi là 3-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-2β,3β,16α,23-tetrahydroxyolean-12-en-24-methoxyl, 24-oxo-28-oic acid 28-O-β-D-xylopyranosyl--(1→4)-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-α-L-Arabinopyranosid.

N. T. T. Trang dịch từ bài Wen-Wei Fu et al.. Molecules, 2011 (Bản tin Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác