Logo Website

QUERCETIN -3-O-β-D-GLUCOPYRANOSYL- (1-6)-β-D-GLUCOPYRANOSIDE ỨC CHẾ TỔNG HỢP MELANIN TRÊN TẾ BÀO MELANOMA CỦA CHUỘT THEO CON ĐƯỜNG TÍN HIỆU TĂNG P38 MAPK VÀ CREB VÀ ĐIỀU HÒA GIẢM cAMP

23/06/2021

QUERCETIN -3-O-β-D-GLUCOPYRANOSYL- (1-6)-β-D-GLUCOPYRANOSIDE ỨC CHẾ TỔNG HỢP MELANIN TRÊN TẾ BÀO  MELANOMA CỦA CHUỘT THEO CON ĐƯỜNG TÍN HIỆU TĂNG P38 MAPK VÀ CREB VÀ ĐIỀU HÒA GIẢM cAMP

Hyun Gug Jung và cộng sự

Saudi Journal of Biological Sciences (2015) 22, 706–713

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng của quercetin-3-O-β-D-glucopyranosyl- (1à 6) -β-D-glucopyranosid (QCGG) phân lập được lên sự sản sinh melanin. QCGG được phân lập từ đài hoa của một loại dược thảo truyền thống của Hàn Quốc, hồng (Diospyros kaki). Tác dụng giảm sắc tố của QCGG được xác định bằng cách kiểm tra hàm lượng melanin tế bào, xét nghiệm hoạt động tyrosinase, xét nghiệm cAMP, và kỹ thuật Western blotting tế bào u melanin chuột B16F10 dưới sự kích thích của MSH. Kết quả cho thấy QCGG ức chế hoạt động tổng hợp melanin và tyrosinase theo kiểu phụ thuộc vào nồng độ cũng như giảm đáng kể sự biểu hiện của các MITF ( protein melanogenic như microphthalmia-associated transcription factor),tyrosinase-related protein-1,  tyrosinase-related protein-2, và tyrosinase. Hơn nữa, QCGG ức chế mức cAMP nội bào, protein liên kết yếu tố đáp ứng cAMP (CREB) và biểu thức MAPK p38 trong các tế bào B16F10 dưới sự kích thích MSH. Kết hợp với nhau, các tác động ức chế của QCGG đối với sự hình thành melanin có thể liên quan đến sự giảm của MITF và đường truyền tín hiệu xuôi chiều của nó thông qua sự phosphoryl hóa của p38 MAPK và CREB cùng với giảm cAMP. Những kết quả này chỉ ra rằng QCGG làm giảm tổng hợp melanin bằng cách giảm sự biểu hiện của  tyrosin và các protein liên quan đến tyrosin thông qua kích hoạt l-related ERK (extracellular signal-related protein kinase), sau đó  làm giảm CREB, p38 và MITF.

Nguồn tin: Phan Thị Trang (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác