Logo Website

THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA CỦ NGHỆ (Curcuma longa L.)

03/06/2021

THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA CỦ NGHỆ (Curcuma longa L.)

Shiyou Li và cộng sự

Pharmaceutical Crops, 2011, 2, 28-54

Các thành phần hoá học của các loại mô khác nhau của nghệ (Curcuma longa L.) đã được nghiên cứu rộng rãi. Cho đến nay, có ít nhất 235 hợp chất, chủ yếu là hợp chất phenolic và terpenoid đã được xác định từ các loài, bao gồm 22 diarylheptanoid và diarylpentanoid, 8 phenylpropen và các hợp chất phenolic khác, 68 monoterpen, 109 sesquiterpen, 5 diterpen, 3 triterpenoid, 4 sterol, 2 alcaloids và 14 hợp chất khác. Curcuminoid (diarylheptanoid) và các loại tinh dầu là các thành phần hoạt tính sinh học chính cho thấy hoạt tính sinh học khác nhau trong nghiên cứu trong ống nghiệm và trong cơ thể sinh học. Curcuminoid trong củ nghệ chủ yếu được tích lũy trong thân rễ. Tinh dầu từ lá và hoa thường được chi phối bởi các monoterpen, trong khi những cái từ rễ và thân rễ chủ yếu chứa các sesquiterpen. Thành phần của curcuminoid trong thân rễ cây nghệ thường khác với các giống, vị trí, nguồn gốc và điều kiện canh tác khác nhau, trong khi lại có sự khác biệt đáng kể về thành phần của tinh dầu thân rễ cây nghệ với các giống và địa điểm địa lý. Hơn nữa, cả curcuminoid và tinh dầu đều khác nhau với các phương pháp chiết xuất khác nhau và đều không ổn định trong quá trình khai thác và lưu trữ. Kết quả là, chất lượng của các sản phẩm nghệ thương mại có thể đa dạng một cách rõ ràng. Trong khi curcumin (1), demethoxycurcumin (2), và bisdemethoxycurcumin (5) đã được sử dụng như là những hợp chất để kiểm tra chất lượng thân rễ, bột, và các sản phẩm chiết xuất từ tinh nghệ (Curcumin), Ar-turmeron (99), -turmeron (100), và -turmeron (101)  có thể được sử dụng để kiểm soát chất lượng sản phẩm dầu nghệ và dầu-nhựa. Việc xác định các sản phẩm của nghệ có thể đạt được bằng các kỹ thuật sắc ký và NMR, ghi chép DNA, với dữ liệu về hình thái học và giải phẫu cũng như GAP và các thông tin có sẵn khác.

Nguồn tin: P.T. Lý (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác