Logo Website

Cầu diệp phương đông

27/08/2021
Lan lọng phương đông, tên latinh, hình ảnh, video

Bulbophyllum orientale Seidenf., Dansk Bot. Ark. 33(3): 138 (1979).

Lọng phương đông: Bulbophyllum orientale Seidenf.

Tên khoa học: 

Bulbophyllum orientale Seidenf.

Tên Việt Nam:

Lan lọng phương đông, cầu diệp phương đông

Phân bố:

Tìm thấy ở các nước Bangladesh, Cambodia, China South-Central, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam.

Kính thước hoa:

1 cm