Logo Website

Chi - Agrostophyllum Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 3 trong số 26 loài trên thế giới.

1. Agrostophyllum brevipes King & Pantl. 1890

Tên Việt: Xích hủ chân ngắ n (PHH), Càng cua thân ngắ n (TH).

Mô tả: Phong lan, thân cao 10-25 cm, 3-4 lá trên ngọ n. Hoa mọc nhiều ở cuống lá, mầu trắ ng to 3-4 mm n ở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Chưa rõ.

2. Agrostophyllum callosum Rchb.f. 1868

Tên Việt: Xích hủ thân đẹp (PHH) Càng cua thân dài (TH)

Mô tả: Phong lan hay địa lan, thân cao 30-60 phân lá mọc nhiều ở ngọn dài 10-15 cm, ngang 1 cm. Hoa mọc thành chùm ở ngọn, to 5-10 mm, nở vào mùa Hè.

Nơi mọc: Đà Lạt, Nam Cát Tiên, Đồng Xoài, Kontum, Ngọ c Lĩnh, Lâm Đồng.

3. Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. 1864

Đồng danh: Agrostophyllum hasseltii Rchb.f. 1864; Agrostophyllum khasianum Griff. 1844 

Tham khảo Hoa lan VIệt Nam