Logo Website

Chi - Chrysoglossum Blume 1825

21/02/2020
Trên thế giới có 10 loài, Việt nam có 1 loài.

1. Chrysoglossum ornatum  Blume 1825 

Tên đồng nghĩa: Chrysoglossum gibbsiae Rolfe 1909; Chrysoglossum hallbergii Blatt. 1928; Chrysoglossum maculatum (Thwaites) Hook.f. 1890; Chrysoglossum neocaledonicum Schltr. 1906.       

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Đia lan, thân rễ mọc trên mặt đất, củ cao 4-5 phân lá 1 chiếc dài 30-40 cm. Dò hoa cao 60-70 cm, hoa 10-15 chiếc, to 2-3 cm nở vào mùa Thu.

Phân bố: Lâm Đồng, Đơn Duơng, Bảo Lộc.

Tham khảo Hoalanvietnam