Logo Website

Chi Didymoplexiella Garay 1954

26/02/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Didymoplexiella denticulata Aver. 2010

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan thân cao 10-17 cm, chùm hoa ở ngọn, cao 5 cm, hoa  5-7 chiếc hoa thơm ngát, to 5 phânở và mùa Xuân.

Phân bố: Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng trị.                        

2. Didymoplexiella ornata  (Ridl.) Garay 1954

Tên đồng nghĩa: Leucolena ornata Ridl. 1891.             

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan nhỏ,  chùm hoa cao 5 cm, hoa 7-10 chiếc to 6 mm nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Hà nam Ninh, Quảng trị.          

3. Didymoplexiella siamensis (Rolfe ex Downie) Seidenf.1972  

Tên đồng nghĩa: Leucolaena siamensis Rolfe ex Downie 1925.         

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả:  Địa lan nhỏ, chùm hoa dài 15-28 cm.  Hoa to 6 mm, 2-3 chiếc mọc ở ngọn, rất thơm,  nhưng mau tàn, nở vào mùa Xuân.

Phân bố:  Hà Nam Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Hương Hoá, Quảng trị. 

Tham khảo Hoalanvietnam