Logo Website

Chi Didymoplexiopsis Seidenf. 1997

26/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Himalaya, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

1. Didymoplexiopsis khiriwongensis Seidenf. 1997

Tên đồng nghĩa: Didymoplexiella hainanensis X.H.Jin & S.C.Chen 2004.              

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan, cao 6-16 cm, chùm hoa dài 7-9 phân, hoa 2-4 chiếc nở từng chiếc một  vào mùa Xuân.

Phân bố: Hương Sơn, Hà Tĩnh, A Lưới, Thừa Thiên.  

Tham khảo Hoalanvietnam