Logo Website

Chi Eparmatostigma Garay 1972

01/03/2020
Trên thế giới có 1 loài, ở Việt Nam có 1 loài.

1. Eparmatostigma dives (Rchb. f.) Garay 1972 

Tên đồng nghĩa: Saccolabium chrysoplectrum Guillaumin 1930; Saccolabium chrysoplectrum var. albiflorum Guillaumin 1964

Tên đồng nghĩa: Nhuỵ sừng (TH).

Mô tả: Phong lan cao 6-8 cm, chùm hoa dài 12-15 cm, hoa nhỏ nhiều. 

Phân bố: Sông Bé, Bù Gia Mập, Lộc Ninh. Trước kia là đặc hữu của Việt Nam, hiệm nay đã tìm thấy ở Lào.  

Tham khảo Hoalanvietnam