Logo Website

Chi Micropera Lindley 1832

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 15 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Micropera pallida (Roxb) Lindley 1833

Tên đồng nghĩaAerides pallidum Roxb. 1832; Camarotis poilanei (Guillaumin) Seidenf. & Smitinand 1965; Micropera apiculata (Rchb. f.) Garay 1972; Micropera poilanei (Guillaumin) Garay 1972; Sarcanthus apiculatus (Rchb.f.) J.J.Sm. 1905; Sarcanthus poilanei Guillaumin 1930.

Tên Việt Nam: Vi túi tái (PHH), Túi lưỡi tái (TH).

Mô tả: Phong lan thân đơn bò dài tới 80-90 cm. Lá dài 10 cm và cứng. Rễ phụ moc trên thân. Chùm hoa dài 10-12 cm, hoa 10 chiếc to 6 mm nở từ vào mùa Xuân.

Phân bố: Đồng Nai, Phước Bình, Phú Quốc.

2. Micropera poilanei (Guillaumin) Garay 1972

Tên đồng nghĩaCamarotis poilanei (Guillaumin) Seidenf. & Smitinand 1965; Sarcanthus poilanei Guillaumin 1930.

Tên Việt Nam: Vi Túi Polane (PHH), Túi lưỡi Quảng Trị (TH).

Mô tả: Phong lan thân dài tới 1 m, lá dài 15-20 cm, Chùm hoa dài 25 cm, hoa 20-25 chiếc, kích thước 1,5-2 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Đồng Ché, Quảng Trị.

3. Micropera thailandica (Seidenf. & Smitinand) Garay 1972

Tên đồng nghĩaCamarotis thailandica Seidenf. & Smitinand 1965.

Tên Việt Nam: Vi túi Thái (PHH), Túi lưỡi Thái (TH).

Mô tả: Phong lan thân cao 70-80 cm, lá dài 10 cm. Chùm hoa dài 20 cm, hoa 10-15 chiếc, to 8-10 mm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Lâm Đồng, Núi Chúa, Hòn Chảo, Phú Quốc.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam