Logo Website

Chi Myrmechis Blume 1859

19/03/2020
Trên thế giới chi lan Lá gấm nhỏ có 6 loài thuộc loài, Việt Nam có 2 loài.

1. Myrmechis gracilis (Blume) Blume 1859

Tên đồng nghĩa: Anoectochilus gracilis Blume1825; Neottia alsinifolia Reinw. ex Blune 1859; Ramphidia alsinifoliaLindl. 1857; Rhamphidia alsinifolia Lindl. 1857.

Mô tả: Địa lan hay thạch lan rất nhỏ, thân bò trên mặt đất, lá 3-12 chiếc mầu xanh thẫm, chùm hoa dài 3 cm, hoa 2-3 chiếc kích thước 1 cm.

2. Myrmechis pumila (Hook. f.) T. Tang et F.T. Wang 1951

Tên đồng nghĩaOdontochilus pumilus Hook. f. 1890; Zeuxine langbianensis N.T. Tich 2001.

Mô tả: Địa lan cao 6-10 cm, lá ngắn và dài rộng 1 cm. Chùm hoa dài 3 cm, hoa 1-2 chiếc, kích thước 5 mm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Lang Bian (Đà Lạt).

Tham khảo Hoa lan Việt Nam