Logo Website

Chi Rhynchogyna Seidenf. & Garay 1973

20/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Tên đồng nghĩaCleisostoma fallax (Guillaumin) Garay 1972; *Sarcanthus fallax Guillaumin 1961.

Tên Việt Nam: Lan lá trụ (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân bán tròn và cứng mọc rủ xuống, chùm hoa dài 4 cm, hoa 2-3 chiếc to 1 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Lâm Đồng, Đà Lạt.

Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam