Logo Website

Chi Robiquetia Gaudich. 1829

20/03/2020
Trên thế giới có 40 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Robiquetia pachyphylla (Rchb.f.) Garay 1972

Tên đồng nghĩaAerides pachyphylla Rchb. f. 1880; Cleisocentron collettianum (King & Pantl.) Garay 1972; Robiquetia fuerstenbergiana (Schltr.) Schltr. 1913.

Tên Việt Nam: Lỗ bì (PHH), Túi chùy (TH).

Mô tả: Phong lan, thân ngắn 10-15 cm, lá dài 10-15 cm cứng. Chùm hoa dài 10-15 cm, hoa 10-15 chiếc, kích thước 5-6 mm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Vị Xuyên, Hà Giang.

2. Robiquetia spathulata (Blume) J.J. Sm. 1912

Tên đồng nghĩaAerides densiflorum (Lindl.) Wall. ex Hook.f. 1890; Cleisostoma robustum Guillaumin 1930; Pomatocalpa densiflorum (Lindl.) Tang & F.T.Wang 1951; Saccolabium acutilabrum Gagnep. 1932.

Tên Việt Nam: Lỗ bì Phú Quốc (PHH), Túi chùy thìa (TH).

Mô tả: Phong lan, thân đơn, lá to bản và dài 15-20 cm. Chùm hoa dài 10-15 cm hoa mọc dầy, kích thước 7 mm, nở vào mùa Thu-Đông.

Phân bố: Hà Giang, Quảng Ninh, Lương Sơn, Hà Tĩnh, Phú Quốc.

3. Robiquetia succisa (Lindl.) Seidenf. & Garay 1972

Tên đồng nghĩaPomatocalpa virginale (Hance) J.J. Sm. 1912; Robiquetia paniculata (Lindl.) J. J. Sm. 1912; Uncifera buccosa (Rchb.f.) Finet ex Guillaumin 1930.

Tên Việt Nam: Lỗ bì cắt (PHH), Túi chùy thắt (TH).

Mô tả: Phong lan thân đơn dài 20-30 cm, lá rủ xuống dài 13 x 2 phân. Chùm hoa dài 15-20 cm, hoa 6-7 mm, nở vào mùa Hè-Thu.

Phân bố: Lạc Sơn, Hòa Bình, Cúc Phương, Ninh Bình.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam