Logo Website

Chi Stereosandra Blume 1856

20/03/2020
Trên thế giới có 1 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Stereosandra javanica Blume 1856

Tên đồng nghĩaStereosandra javanica var. papuana J.J.Sm. 1929; Stereosandra koidzumiana Ohwi 1937; Stereosandra liukiuensis Tuyama 1938; Stereosandra pendula Kraenzl. 1901.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan hoại sinh, cao 40 cm. Chùm hoa dài 15 cm, hoa 8-12 chiếc, kích thước hoa 1,1 cm. 

Phân bố: Hương Hóa, Quảng Trị, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam