Logo Website

Chi Thecopus Seidenf. 1984

23/03/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Thecopus maingayi (Hook.f.) Seidenf. 1983 

Tên đồng nghĩaThecostele maingayi Hook. f. 1890; Thecostele quinquefida Hook. f. 1890

Tên Việt Nam: Bào túc Maingay (PHH), Củ chén (TH).

Mô tả: Phong lan hay địa lan, củ dẹt lá 1 chiếc. Chùm hoa dài 10-15 cm, hoa 7-10 chiếc, kích thước hoa 1,5 cm, nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Tây Nguyên.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam