Logo Website

Chi Tropidia Lindl. 1833

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 8 loài, Việt Nam có 2 loài.

1Tropidia angulosa (Lindl.) Blume 1859

Tên đồng nghĩaTropidia bellii Blatt. & McCann 1932; Tropidia calcarata Ames 1912; Tropidia govindovii Blume 1859; Tropidia semilibera (Lindl.) Blume 1859.

Tên Việt Nam: Lan sống thuyền đỉnh (TH).

Mô tả: Địa lan cao 30-40 cm, 2-3 lá. Chùm hoa ở ngọn cao 11 cm, hoa 20-30 chiếc, kích thước hoa 2 cm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Cao Bằng, Quảng Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Nho quan, Ninh Bình.

2Tropidia curculigoides Lindl. 1828

Tên đồng nghĩaTropidia assamica Blume 1859; Tropidia formosana Rolfe ex Hemsl. 1895; Tropidia graminea Bl 1858; Tropidia hongkongensis Rolfe 1906; Tropidia squamata Blume 1858.

Tên Việt Nam: Sống thuyền cô nốc (TH).

Mô tả: Địa lan cao 40-70 cm, lá trên 10 chiếc. Chùm hoa khoảng 10 chiếc, mọc sát nhau, kích thước hoa 1 cm, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Văn Bàn, Lào Cai, Hương Sơn, Hà Tĩnh, A Lưới, Thừa Thiên Huế, Phú Quốc.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam