Logo Website

Chi Tuberolabium Yamamoto 1924

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 15 loài, Việt Nam có 2 loài.

1Tuberolabium elobe (Seidenf.) Seidenf. 1988

Tên đồng nghĩaParapteroceras elobe (Seidenf.) Aver. 1990; Pteroceras elobe Seidenf. 1969.

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ thân, dài 5-12 cm. Lá dài 17 cm, rộng 2 cm. Chùm hoa dài 10-20 cm, hoa 8-12 chiếc, kích thước hoa 1 cm, nở vào mùa Hè. 

Phân bố: Đà Lạt, Lâm Đồng.

2Tuberolabium rhopalorrhachis (Rchb. f.) J.J. Wood 1990

Tên đồng nghĩaThrixspermum rhopalorrachis (Rchb.f) Rchb.f. 1867; Trachoma rhopalorhachis (Rchb. f.) Garay 1972

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 3-6 chiếc. Chùm hoa ngắn, hoa 5-7 chiếc, kích thước hoa 1 cm, thơm nhưng mau tàn, nở vào cuối Đông, đầu Xuân. 

Phân bố: Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam