Logo Website

Chi Vandopsis Pfitz. 1889

24/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 3 loài.

1Vandopsis gigantea (Lindley) Pfitzer 1889

Tên đồng nghĩaStauropsis chinensis Rolfe 1907; *Stauropsis gigantea Benth. ex Pfitzer 1882; Vanda gigantea Lindl. 1828; Vanda lindleyana Griff. ex Lindl. & Paxton 1851-2; Vandopsis chinensis Schlechter 1911.

Tên Việt Nam: Huệ đồng (PHH, TH). 

Mô tả: Phong lan rất lớn cao tới 1 m, lá dài 40-50 cm, rộng 7-8 cm. Chùm hoa 1-2 chiếc, dài 20-30 cm, hoa 7-10 chiếc, kích thước hoa 7 cm, hơi thơm, lâu tàn, nở vào mùa Xuân-Hè.

Phân bố: Quản Bạ, Hà Giang, Nam Cát Tiên. 

2Vandopsis parishii (Rchb. f.) Schltr. 1912

Tên đồng nghĩaHygrochilus parishii (Rchb. f.) Pfitzer 1897; Stauropsis parishii (Rchb. f.) Rolfe; *Vanda parishii Rchb. f. 1868

Tên Việt Nam: Cẩm báo (PHH, TH).

Mô tả: Phong lan thân cao 10-15 cm, lá dài 20, rộng 5-6 cm, chùm hoa dài 40 cm, hoa 5-6 chiếc, kích thước 6 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Quản Bạ, Hà Giang, Đà Lạt, Lâm Đồng.

3Vandopsis undulata Lindley J. J. Sm. 1912

Tên đồng nghĩaFieldia undulata Rchb. f. 1862; Stauropsis polyantha W. W. Sm. 1921; Stauropsis undulatus Benth. ex Hook. f. 1895; *Vanda undulata Lindl. 1859.

Mô tả: Phong lan hay địa lan, thân cao 1,2-1,4 m, lá dầy, cứng dài 10-14cm, rộng 2-3,5 cm, chùm hoa có nhánh dài 30-45 cm, hoa nở tiếp tục từ dưới lên trên, mỗi chùm hoa có từ 7-15 chiếc. Hoa to chiều ngang của 2 cánh là 8 cm, từ cuống hoa cho tới đầu cánh hoa là 8 cm. Cánh hoa mầu trắng, lưỡi hoa mầu tím hồng có họng sọc đỏ, lâu tàn, có huơng thơm nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Chu Xuân Cảnh thấy ở vuờn một người bạn ở Lai Châu 3-2014.

Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam