Logo Website

Dực giác lá hình máng

30/10/2021
Dực giác lá hình máng có tên khoa học Brachypeza semiteretifolia (H.A.Pedersen) Kocyan & Schuit. Kích thước hoa 2.0 cm

Brachypeza semiteretifolia (H.A.Pedersen) Kocyan & Schuit., Phytotaxa 161(1): 64 (2014).

Dực giác lá hình máng

Tên khoa học:

Brachypeza semiteretifolia (H.A.Pedersen) Kocyan & Schuit.

Tên Việt Nam:

Dực giác lá hình máng.

Kích thước:

Hoa 2.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Việt Nam (Lâm Đồng (Đà Lạt).)