Logo Website

Hài đuôi công

09/11/2021
Hài đuôi công có tên khoa học: Paphiopedilum gratrixianum Guillaumin, Kích thước hoa 8 cm

Paphiopedilum gratrixianum Guillaumin, Bull. Soc. Bot. France 71: 556 (1924). 

Hài đuôi công

Tên khoa học:

Paphiopedilum gratrixianum Guillaumin 

Tên Việt Nam: 

Lan hài lục, hài đuôi công

Kích thước:

Hoa 8 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Thái lan, Việt Nam (Vĩnh Phúc, Thái Nguyên)