Logo Website

Hoàng thảo bạch nhạn

03/10/2021
Hoàng thảo bạch nhạn có tên khoa học: Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl. Kích thước hoa 12 cm

Dendrobium formosum Roxb., Hort. Bengal. 63; Fl. Ind. iii. 485.

Hoàng thảo bạch nhạn

Tên khoa học: 

Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.

Tên Việt Nam:

Hoàng thảo bạch nhạn (có nơi gọi là bạch nhãn).

Kích thước hoa:

12 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Andaman Is., Assam, Bangladesh, Đông Himalaya, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Nepal, Thái Lan, Việt Nam (Đà Lạt).