Logo Website

Lan bọ ngựa

29/09/2021
Lan bọ ngựa có tên khoa học: Caladenia tentaculata Schltdl. Kích thước hoa: 7,5 cm

Caladenia tentaculata Schltdl., Linnaea 20: 571 (1847).

Lan bọ ngựa Video by Orchidaceae South Australia

Tên khoa học: 

Caladenia tentaculata Schltdl.

Tên Việt Nam:

Lan bọ ngựa.

Kích thước hoa:

7,5  cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Nam Úc, Victoria.