Logo Website

Sarcoglyphis brevilabia Aver.

08/12/2021
Nhục mấu có Tên khoa học là Sarcoglyphis brevilabia Aver. Kích thước hoa 3mm.

Sarcoglyphis brevilabia Aver., Taiwania 57(2): 133 (2012).

Sarcoglyphis brevilabia Aver.,

Tên khoa học:

Sarcoglyphis brevilabia Aver.

Tên Việt Nam:

Nhục mấu.

Kích thước:

Hoa  3mm.

Mùa ra hoa:

Mùa hè

Phân bố:

Tìm thấy ở Việt Nam (Ba Thuộc, Thanh Hóa).