Logo Website

V. MỘT SỐ DẠNG THUỐC BÀO CHẾ THÔNG THƯỜNG

08/02/2018
Thuốc phiến là dạng thuốc dùng nhiều chất để bốc thuốc thang. Các dạng thuốc khác không nhiều thì ít đều qua dạng thuốc phiến

a)   Thuốc phiến.

b)   Thuốc sắc.

c)   Thuốc cao nước.

d)   Thuốc hoàn.

e)   Thuốc tán.

Thuốc phiến là dạng thuốc dùng nhiều chất để bốc thuốc thang. Các dạng thuốc khác không nhiều thì ít đều qua dạng thuốc phiến.