Logo Website

Mục đích của bào chế đông dược

07/02/2018
Thay đổi tính năng của vị thuốc bằng cách tẩm sao cho dễ tan vào nước để dễ đồng hóa, dễ thấm hút

II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BÀO CHẾ
-   Bỏ các tạp chất lẫn lộn trong dược liệu: mốc, sâu mọt.
-   Để dễ thái miếng, dễ bảo quản, dễ tán ra bột hoặc dễ nấu cao để chế thành thuốc.
-   Bỏ bớt vài bộ phận không cần thiết của dược liệu và làm cho vị đó tinh khiết thêm lên (mạch môn bỏ lõi, ngưu tất bỏ đầu).
-   Giảm bớt độc tính của dược liệu (mã tiền, bán hạ, hoàng nàn…).
-   Thay đổi tính năng của vị thuốc bằng cách tẩm sao cho dễ tan vào nước để dễ đồng hóa, dễ thấm hút (quy, hoàng bá, bạch thược… tẩm rượu).


Theo Bào chế đông dược-2005