Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Cryptostylis R. Brown 1810

23/02/2020
Trên thế giới có trên 20 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Cryptopylos Garay 1972

23/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Việt Nam.

Chi Cryptochilus Wall 1824

23/02/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Cremastra Lindl. 1833

23/02/2020
Trên thế giới có 4 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Corymborkis Thouars 1809

23/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Corybas Salisbury 1807

23/02/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Cordiglottis (J.J.Sm. ) 1922

23/02/2020
Chi này này gồm có 7 loài phân bố ở Thái Lan, Mã lai, Sumatra, Borneo, Philippine. Ở Việt Nam, lần đầu tiên tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Hòn...

Chi - Collabium Blume 1825

23/02/2020
Trên thế giới có 11 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi - Coelogyne Lindley 1821

22/02/2020
Chi Thanh đạm: Trên thế giới có khoảng 190 loài, Việt Nam có 28 loài.

Chi - Cleisostomopsis Seidenf. 1992

22/02/2020
Loài lan này trên thế giới chỉ có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Cleisostomopsis Seidenf. 1992

22/02/2020
Loài lan này trên thế giới chỉ có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Cleisostoma Blume 1825

21/02/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 25 loài.

Chi - Cleisomeria Lindl. ex G. Don 1855

21/02/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi - Cleisocentron Brühl 1926

21/02/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Chrysoglossum Blume 1825

21/02/2020
Trên thế giới có 10 loài, Việt nam có 1 loài.

Chi - Christensonia Haager 1993

21/02/2020
Loài lan này chỉ có 1 giống duy nhất đặc hữu của Việt Nam.

Chi - Chiloschista Lindley 1832

21/02/2020
Trên thế giới, loài lan không lá này có khoảng 20 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi - Cheirostylis Blume 1825

21/02/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt nam có 14 loài.

Chi - Cheirostylis Blume 1825

21/02/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt nam có 14 loài.

Chi - Chamaegastrodia Makino & Maek. 1935

21/02/2020
Trên thế giới có 4 loài, ở Việt Nam có 1 loài