Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi - Brachypeza Garay 1972

15/02/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Brachycorythis Lindl. 1838

15/02/2020
Trên thế giới có 33 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi - Bletilla Rchb.f 1852

15/02/2020
Trên thế giới có 9 loài, Việt Nam có 2 loài

Chi - Biermannia King '&' Pantling 1897

15/02/2020
Việt Nam có 2 trong số 11 loài trên thế giới.

Chi - Bidoupia Aver 2010

15/02/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có khoảng 2 loài.

Chi -Ascocentrum Schlechter ex J.J. Smith 1914

14/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi - Arundina Blume 1825

14/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt nam có 2 loài

Chi - Armodorum Breda 1827

13/02/2020
Loài lan này trên thế giới có 4 loài , Việt Nam có 1 loài.

Chi - Arachnis Blume 1825

13/02/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi - Appendicula Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 7 trong số 60 chi trên thế giới.

Chi - Apostasia Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 3 trong 15 loài trên thế giới.

Chi - Aphyllorchis Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 6 trong số 33 loài trên thế giới.

Chi - Anthogonium Wall. ex Lindl. 1840

13/02/2020
Việt Nam cũng có 1 loài duy nhất trên thế giới.

Chi - Anoectochilus Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 15 trong số khoảng 50 loài trên thế giới.

Chi - Ania Lindl. 1831

13/02/2020
Việt Nam có 1 trên 6 loài trên thế giới.

Chi - Amitostigma Schltr. 1919

13/02/2020
Việt Nam có 3 trong số 24 loài trên thế giới.

Chi - Agrostophyllum Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 3 trong số 26 loài trên thế giới.

Chi - Aerides Lour. 1790 (Giáng Hương)

13/02/2020
Trên thế giới có 28 loài, Việt Nam có 7 loài.

Chi - Acriopsis Reinw.R Review

13/02/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi - Acanthephippium Blume ex Endl. 1828

13/02/2020
Trên thế giới có khoả ng 11 loài, Việt Nam có 3 loài.