Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Diploprora Hook.f. 1890

26/02/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt nam có 1 loài.

Chi Diplomeris D.Don 1825

26/02/2020
Trên thế giới có 4 loài, ở Việt Nam có 1 loài.

Chi Diglyphosa Blume 1825

26/02/2020
Chi lan này có 3 loài trên thế giới, Việt Nam có 1 loài.

Chi Didymoplexiopsis Seidenf. 1997

26/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Himalaya, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Chi Didymoplexiella Garay 1954

26/02/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Dendrobium Sw. 1799 các loài từ 115-134

25/02/2020
Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Dendrobium Sw. 1799 các loài từ 89-115

25/02/2020
Chi Hoàng thảo: Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Dendrobium Sw. 1799 các loài từ 62-88

25/02/2020
Chi Hoàng thảo: Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Dendrobium Sw. 1799 Các loài từ 31-61

25/02/2020
Chi Hoàng thảo: Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Dendrobium Sw. 1799 Các loài từ 1-30

24/02/2020
Chi Hoàng thảo: Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Cyrtosia Blume. 1825

23/02/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Cypripedium Lindley 1753

23/02/2020
Thế giới có 58 loài, Việt Nam có khoảng 2 loài.

Chi Cymbidium Swartz 1799

23/02/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt Nam có 31 loài.

Chi Cryptostylis R. Brown 1810

23/02/2020
Trên thế giới có trên 20 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Cryptopylos Garay 1972

23/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Việt Nam.

Chi Cryptochilus Wall 1824

23/02/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Cremastra Lindl. 1833

23/02/2020
Trên thế giới có 4 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Corymborkis Thouars 1809

23/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Corybas Salisbury 1807

23/02/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Cordiglottis (J.J.Sm. ) 1922

23/02/2020
Chi này này gồm có 7 loài phân bố ở Thái Lan, Mã lai, Sumatra, Borneo, Philippine. Ở Việt Nam, lần đầu tiên tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Hòn...