Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Dendrobium Sw. 1799 các loài từ 115-134

25/02/2020
Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Dendrobium Sw. 1799 các loài từ 89-115

25/02/2020
Chi Hoàng thảo: Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Dendrobium Sw. 1799 các loài từ 62-88

25/02/2020
Chi Hoàng thảo: Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Dendrobium Sw. 1799 Các loài từ 31-61

25/02/2020
Chi Hoàng thảo: Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Dendrobium Sw. 1799 Các loài từ 1-30

24/02/2020
Chi Hoàng thảo: Trên thế giới có khoảng 1200 loài, Việt Nam có 134 loài.

Chi Cyrtosia Blume. 1825

23/02/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Cypripedium Lindley 1753

23/02/2020
Thế giới có 58 loài, Việt Nam có khoảng 2 loài.

Chi Cymbidium Swartz 1799

23/02/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt Nam có 31 loài.

Chi Cryptostylis R. Brown 1810

23/02/2020
Trên thế giới có trên 20 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Cryptopylos Garay 1972

23/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Việt Nam.

Chi Cryptochilus Wall 1824

23/02/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Cremastra Lindl. 1833

23/02/2020
Trên thế giới có 4 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Corymborkis Thouars 1809

23/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Corybas Salisbury 1807

23/02/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Cordiglottis (J.J.Sm. ) 1922

23/02/2020
Chi này này gồm có 7 loài phân bố ở Thái Lan, Mã lai, Sumatra, Borneo, Philippine. Ở Việt Nam, lần đầu tiên tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Hòn...

Chi - Collabium Blume 1825

23/02/2020
Trên thế giới có 11 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi - Coelogyne Lindley 1821

22/02/2020
Chi Thanh đạm: Trên thế giới có khoảng 190 loài, Việt Nam có 28 loài.

Chi - Cleisostomopsis Seidenf. 1992

22/02/2020
Loài lan này trên thế giới chỉ có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Cleisostomopsis Seidenf. 1992

22/02/2020
Loài lan này trên thế giới chỉ có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi - Cleisostoma Blume 1825

21/02/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 25 loài.