Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Pachystoma Bl. 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Otochilus Lindl. 1830

19/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Ornithochilus (Lindl.) Wall. ex Benth. 1883

19/03/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có 1 loài

Chi Odontochilus Blume 1859

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 20 loài, Việt Nam có 6 loài.

Chi Oberonia Lindley 1830

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 330 loài, Việt nam có 37 loài.

Chi Neuwiedia Blume 1834

19/03/2020
Trên thế giới có 9 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Nervilia Commons ex Gaudich. 1829

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 80 loài, Việt Nam có 8 loài.

Chi Nephelaphyllum Blume 1825

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 15 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Neogyna Rchb.f. 1852

19/03/2020
Trên thế giới có một loài duy nhất mọc tại Việt Nam, Ấn Độ, Thái lan, Trung Quốc.

Chi Myrmechis Blume 1859

19/03/2020
Trên thế giới chi lan Lá gấm nhỏ có 6 loài thuộc loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Monomeria Lindl. 1830

19/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Mischobulbum Schlechter 1911

19/03/2020
Trên thế giới có 7-8 loài, Việt nam có 1 loài.

Chi Miguelia Aver. 2011

19/03/2020
Ở Việt Nam chi lan này có 3 loài.

Chi Microsaccus Blume 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Micropera Lindley 1832

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 15 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Malleola J.J.Sm. & Schlechter 1913

19/03/2020
Trên thế giới có 30 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Malaxis Sw.1788

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 300 loài, Việt nam có 9 loài.

Chi Macropodanthus L.O.Williams 1938

19/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Luisia Gaudich. 1829

19/03/2020
Trên thế giới có 40 loài, Việt Nam có 12 loài.

Chi Ludisia A.Rich. 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 1 loài mọc ở châu Á châu và Việt Nam.