Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Deceptor Seidenf. 1992

06/12/2020
Loài lan này trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Việt Nam.

Chi Zeuxinella (Aver.) Aver 1988

24/03/2020
Trên thế giới có 1 loài duy nhất mọc tại Việt Nam.

Chi Zeuxine Lindley 1826

24/03/2020
Trên thế giới có 70 loài, Việt Nam có 10 loài.

Chi Yoania Maxim. 1873

24/03/2020
Trên thế giới có 4 loài, Việt nam có 1 loài.

Chi Vrydagzynea Blume 1858

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 40 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Vietorchis Aver. & Averyanova 2003

24/03/2020
Trên thế giới có 2 loài duy nhất mọc tại Việt Nam.

Chi Vanilla Miller 1754

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Vandopsis Pfitz. 1889

24/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Vanda Jones 1820

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 70 loài, Việt Nam có 11 loài.

Chi Uncifera Lindl. 1858

24/03/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Tuberolabium Yamamoto 1924

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 15 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Tropidia Lindl. 1833

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 8 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Trichotosia Blume 1825

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt Nam có 6 loài.

Chi Trichoglottis Blume 1825

24/03/2020
Trên thế giói có 65 loài, Việt Nam có 6 loài.

Chi Trias Lindley 1830

24/03/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt nam có 3 loài.

Chi Thunia Rchb.f 1852

24/03/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Thrixspermum Lour. 1790

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 22 loài.

Chi Thelasis Blume. 1825

24/03/2020
Trên thế giới có 20 loài, Việt Nam có 3 loài.