Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Pteroceras Hasselt ex Hassk. 1842

20/03/2020
Trên thế giới có 19 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Pristiglottis Cretz. & J.J.Sm. 1934

20/03/2020
Trên thế giới có 21 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Porpax Lindley 1845

20/03/2020
Trên thế giới có khoảng 11 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Pomatocalpa Breda Kuhl & Hasselt 1829

20/03/2020
Trên thế giới có 40 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Polystachya Hooker 1824

20/03/2020
Trên thế giới có 130 loài, Việt Nam chỉ có 1 loài.

Chi Podochilus Blume1825

20/03/2020
Trên thế giới có khoảng 60 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Plocoglottis Blume 1825

20/03/2020
Trên thế giới có khoảng 40 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Pleione D. Don 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 16 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Platanthera L.C.Rich. 1817

19/03/2020
Trên thế giới có 100 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Phreatia Lindl. 1830

19/03/2020
Trên thế giới có 150 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Pholidota Lindley ex Hooker 1825

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 29 loài, Việt nam có 15 loài.

Chi Phalaenopsis Blume 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 40-50 loài, Việt Nam có 12 loài.

Chi Phaius Lour. 1790

19/03/2020
Trên thế giới có 30 loài, Việt Nam có 12 loài.

Chi Peristylus Benth. & Hook. f. 1883

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 200 loài, Việt nam có 12 loài.

Chi Pennilabium J.J.Sm. 1914

19/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Pelatantheria Ridl. 1896

19/03/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Pecteilis Raf. 1836

19/03/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Papilionanthe Schlechter 1915

19/03/2020
Trên thế giới có 11 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Paphiopedilum Pfitz. 1886

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 26 loài.

Chi Panisea (Lindl.) Lindl. 1854

19/03/2020
Trên thế giới có 9 loài, Việt Nam có 7 loài.