Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Vrydagzynea Blume 1858

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 40 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Vietorchis Aver. & Averyanova 2003

24/03/2020
Trên thế giới có 2 loài duy nhất mọc tại Việt Nam.

Chi Vanilla Miller 1754

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Vandopsis Pfitz. 1889

24/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Vanda Jones 1820

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 70 loài, Việt Nam có 11 loài.

Chi Uncifera Lindl. 1858

24/03/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Tuberolabium Yamamoto 1924

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 15 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Tropidia Lindl. 1833

24/03/2020
Trên thế giới có chừng 8 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Trichotosia Blume 1825

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt Nam có 6 loài.

Chi Trichoglottis Blume 1825

24/03/2020
Trên thế giói có 65 loài, Việt Nam có 6 loài.

Chi Trias Lindley 1830

24/03/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt nam có 3 loài.

Chi Thunia Rchb.f 1852

24/03/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Thrixspermum Lour. 1790

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 22 loài.

Chi Thelasis Blume. 1825

24/03/2020
Trên thế giới có 20 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Thecostele Rchb.f. 1857

24/03/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài, loài này có ở tại Việt Nam.

Chi Thecopus Seidenf. 1984

23/03/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Theana Aver. 2011

22/03/2020
Một loài lan mới trên thế giới mọc tại Việt nam. Loài lan này được đặt tên để vinh danh Phạm Văn Thế, người đã tìm ra cây lan trên độ cao 500-700 m...

Chi Tainia Blume 1825

21/03/2020
Trên thế giới có 14 loài, Việt Nam có 13 loài.

Chi Taeniophyllum Blume 1825

21/03/2020
Trên thế giới có khoảng 200 loài, Việt Nam có 7 loài.

Chi Sunipia Lindley 1826

20/03/2020
Trên thế giới có 24 loài, Việt Nam có 7 loài.