Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Trichoglottis Blume 1825

24/03/2020
Trên thế giói có 65 loài, Việt Nam có 6 loài.

Chi Trias Lindley 1830

24/03/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt nam có 3 loài.

Chi Thunia Rchb.f 1852

24/03/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Thrixspermum Lour. 1790

24/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 22 loài.

Chi Thelasis Blume. 1825

24/03/2020
Trên thế giới có 20 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Thecostele Rchb.f. 1857

24/03/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài, loài này có ở tại Việt Nam.

Chi Thecopus Seidenf. 1984

23/03/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Theana Aver. 2011

22/03/2020
Một loài lan mới trên thế giới mọc tại Việt nam. Loài lan này được đặt tên để vinh danh Phạm Văn Thế, người đã tìm ra cây lan trên độ cao 500-700 m...

Chi Tainia Blume 1825

21/03/2020
Trên thế giới có 14 loài, Việt Nam có 13 loài.

Chi Taeniophyllum Blume 1825

21/03/2020
Trên thế giới có khoảng 200 loài, Việt Nam có 7 loài.

Chi Sunipia Lindley 1826

20/03/2020
Trên thế giới có 24 loài, Việt Nam có 7 loài.

Chi Stereosandra Blume 1856

20/03/2020
Trên thế giới có 1 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Stereochilus Lindley 1858

20/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Staurochilus Ridley 1900

20/03/2020
Trên thế giới có 14 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Spiranthes L.C.Rich. 1817

20/03/2020
Trên thế giới có 50 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Spathoglottis Blume 1825

20/03/2020
Trên thế giới có chừng 60 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Smitinandia Holttum 1969

20/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Schoenorchis Blume. 1825

20/03/2020
Trên thế giới có 24 loài, Việt Nam có 7 loài.

Chi Sarcoglyphis Garay 1972

20/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Saccolabiopsis J.J.Smith 1918

20/03/2020
Trên thế giới có 15 loài, Việt Nam có 2 loài.