Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Nervilia Commons ex Gaudich. 1829

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 80 loài, Việt Nam có 8 loài.

Chi Nephelaphyllum Blume 1825

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 15 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Neogyna Rchb.f. 1852

19/03/2020
Trên thế giới có một loài duy nhất mọc tại Việt Nam, Ấn Độ, Thái lan, Trung Quốc.

Chi Myrmechis Blume 1859

19/03/2020
Trên thế giới chi lan Lá gấm nhỏ có 6 loài thuộc loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Monomeria Lindl. 1830

19/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Mischobulbum Schlechter 1911

19/03/2020
Trên thế giới có 7-8 loài, Việt nam có 1 loài.

Chi Miguelia Aver. 2011

19/03/2020
Ở Việt Nam chi lan này có 3 loài.

Chi Microsaccus Blume 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Micropera Lindley 1832

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 15 loài, Việt Nam có 3 loài.

Chi Malleola J.J.Sm. & Schlechter 1913

19/03/2020
Trên thế giới có 30 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Malaxis Sw.1788

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 300 loài, Việt nam có 9 loài.

Chi Macropodanthus L.O.Williams 1938

19/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Luisia Gaudich. 1829

19/03/2020
Trên thế giới có 40 loài, Việt Nam có 12 loài.

Chi Ludisia A.Rich. 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 1 loài mọc ở châu Á châu và Việt Nam.

Chi Lockia Aver. 2012

19/03/2020
Chi Lockia Aver. trên thế giới mới có duy nhất một loài mọc tại Việt Nam. Loài lan này được đặt tên để vinh danh Giáo sư, tiến sĩ Phan Kế Lộc, một...

Chi Listera R. Br. 1813

19/03/2020
Trên thế giới có 30 loài, Việt nam có 1 loài.

Chi Liparis L.C.Rich 1817

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 250 loài, Việt nam có 61 loài.

Chi Lecanorchis Blume 1856

19/03/2020
Trên thế giới có 15 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Hymenorchis Schlechter 1913

19/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Holcoglossum Schlecter 1919

19/03/2020
Trên thế giới có 11 loài, Việt Nam có 7 loài.