Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Malleola J.J.Sm. & Schlechter 1913

19/03/2020
Trên thế giới có 30 loài, Việt Nam có 4 loài.

Chi Malaxis Sw.1788

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 300 loài, Việt nam có 9 loài.

Chi Macropodanthus L.O.Williams 1938

19/03/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Luisia Gaudich. 1829

19/03/2020
Trên thế giới có 40 loài, Việt Nam có 12 loài.

Chi Ludisia A.Rich. 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 1 loài mọc ở châu Á châu và Việt Nam.

Chi Lockia Aver. 2012

19/03/2020
Chi Lockia Aver. trên thế giới mới có duy nhất một loài mọc tại Việt Nam. Loài lan này được đặt tên để vinh danh Giáo sư, tiến sĩ Phan Kế Lộc, một...

Chi Listera R. Br. 1813

19/03/2020
Trên thế giới có 30 loài, Việt nam có 1 loài.

Chi Liparis L.C.Rich 1817

19/03/2020
Trên thế giới có khoảng 250 loài, Việt nam có 61 loài.

Chi Lecanorchis Blume 1856

19/03/2020
Trên thế giới có 15 loài, Việt Nam có 5 loài.

Chi Hymenorchis Schlechter 1913

19/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Holcoglossum Schlecter 1919

19/03/2020
Trên thế giới có 11 loài, Việt Nam có 7 loài.

Chi Hetaeria Blume 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 20 loài, Việt Nam có 6 loài.

Chi Herpysma Lindl 1833

19/03/2020
Trên thế giới và Việt Nam chỉ có 1 loài:

Chi Herminium R. Br. 1758

18/03/2020
Trên thế giới có 26 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Herminium R. Br. 1758

17/03/2020
Trên thế giới có 26 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Hemipilia Lindl. 1835

16/03/2020
Trên thế giới có 17 loài, Việt nam có 2 loài.

Chi Hayata Aver. 2009

15/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Hancockia Rolfe 1903

14/03/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Chi Habenaria Willd. 1805

13/03/2020
Trên thế giới có khoảng 600 loài, Việt Nam có 38 loài.

Chi Grosourdya Rchb. f. 1864

12/03/2020
Trên thế giới có 11 loài, Việt Nam có 2 loài.