Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Chi Hetaeria Blume 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 20 loài, Việt Nam có 6 loài.

Chi Herpysma Lindl 1833

19/03/2020
Trên thế giới và Việt Nam chỉ có 1 loài:

Chi Herminium R. Br. 1758

18/03/2020
Trên thế giới có 26 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Herminium R. Br. 1758

17/03/2020
Trên thế giới có 26 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Hemipilia Lindl. 1835

16/03/2020
Trên thế giới có 17 loài, Việt nam có 2 loài.

Chi Hayata Aver. 2009

15/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Hancockia Rolfe 1903

14/03/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Chi Habenaria Willd. 1805

13/03/2020
Trên thế giới có khoảng 600 loài, Việt Nam có 38 loài.

Chi Grosourdya Rchb. f. 1864

12/03/2020
Trên thế giới có 11 loài, Việt Nam có 2 loài.

Chi Grammatophyllum Blume 1825

11/03/2020
Trên thế giới có 12 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Goodyera R. Br. 1813

10/03/2020
Trên thế giới có khoảng 40 loài, Việt nam có 9 loài.

Chi Geodorum G. Jacks 1811

10/03/2020
Trên thế giới có 10 loài, Việt nam có 6 loài.

Chi Gastrodia R. Br. 1810

09/03/2020
Trên thế giới có khoảng 20 loài, Việt Nam có 7 loài.

Chi Gastrochilus D. Don 1825

08/03/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt Nam có 11 loài.

Chi Galeola Lour. 1790

07/03/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Flickingeria A.D. Hawkes 1961

06/03/2020
Trên thế giới có khoảng 70 loài, ở Việt Nam có 12 loài.

Chi Eulophia R. Brown & Lindley 1823

05/03/2020
Trên thế giới có 250 loài, ở Việt Nam có 11 loài.

Chi Esmeralda H. G. Reichenbach 1862

04/03/2020
Chi lan này có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

Chi Erythrorchis Blume 1837

03/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, ở Việt Nam có 2 loài.

Chi Erythrodes Blume 1825

03/03/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, ở Việt nam có 2 loài.